حضور استاد سعید خرّم دلشاد در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش